A társasági adó felajánlásának 2016. évi szabályai

2016.04.21.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló tv. rendszerébe bevezetett új konstrukció az adó-felajánlás, melyet a 2016. adóévben is változatlan módon lehet alkalmazni.

Az adózó az őt terhelő adóévi adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés, illetve adó meghatározott részéről felajánlást tehet, melyet az adóhatóság teljesít. Az adózót az így átutalt összegre tekintettel jóváírás illeti meg.

 Az adózó az adóelőleg-fizetési, adóelőleg-kiegészítési és adófizetési kötelezettségének az általános szabályok szerint tesz eleget, és az adóhatóság utalja el a kedvezményezetnek a támogatás összegét a feltételek teljesítése esetén.

 

Az adózó az alábbi kedvezményezett célokra tehet felajánlást:

a) filmalkotás támogatására,

b) előadó-művészeti szervezet támogatására,

c) látvány-csapatsport támogatására (jogcímenkénti részletezésben).

 

A felajánlás alapján teljesített átutaláshoz szükséges, hogy az adózó rendelkezzen a kedvezményezett célhoz kapcsolódóan kiállított igazolással és annak egy példányát az adóhatóságnak megküldje.

Amennyiben az igazolás elektronikus úton (elektronikus aláírással hitelesítve) került kiállításra, úgy azt ebben a formában, a rendelkező nyilatkozat (16RENDNY, ’01-es bevallás, ’29-es bevallás) elektronikus csatolmányaként kell eljuttatni az állami adóhatósághoz. Ha az igazolás papír alapon került kiadmányozásra, úgy azt személyesen kell leadni a NAV bármely ügyfélszolgálatán, vagy postai úton kell eljuttatni a NAV részére.

 Egyrészt, az adózó rendelkezhet az egyes havi, illetve negyedéves társasági adóelőleg-kötelezettsége legfeljebb 50 százalékáig.

A rendelkező nyilatkozat elektronikus úton a 16RENDNY jelű nyomtatványon tehető meg az esedékes adóelőleg-fizetési kötelezettséget megelőző hónap utolsó napjáig.

Az adózó az adóelőleg terhére tett felajánlását (adóelőleg-nyilatkozatát) módosíthatja, egy adóévben legfeljebb öt alkalommal.

 Másrészt, amennyiben az adózó által az adóelőlegek terhére felajánlott összeg nem éri el a fizetendő adó összegének 80 százalékát, akkor azt kiegészítheti a fizetendő adó összegének 80 százalékáig az adóelőleg-kiegészítés illetve az adófizetési kötelezettség bizonyos részével.

 Az adóelőleg-nyilatkozat, adóelőleg-kiegészítés, illetve az adó terhére történő felajánlás feltétele, hogy az adózónak ne legyen 100 ezer forintot meghaladó adótartozása.

 A látvány-csapatsport támogatása esetében a rendelkező nyilatkozat(ok)ban felajánlott összeg 12,5 százaléka kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak minősül. A kiegészítő sportfejlesztési támogatásról az adózó és a látvány-csapatsportban tevékenykedő szervezet támogatási, vagy szponzori szerződést köthet.

 Amennyiben a felek a kiegészítő sportfejlesztési támogatásról támogatási szerződést kötnek, úgy az adózó a kedvezményezett szervezet részéről ellenszolgáltatásra nem jogosult.

 Amennyiben azonban a felek a kiegészítő sportfejlesztési támogatásról szponzori szerződés keretében állapodnak meg, úgy az adózó ellenszolgáltatásra jogosult. Ebben az esetben a 12,5 százaléknak megfelelő összegű kiegészítő sportfejlesztési támogatás az általános forgalmi adó nélküli (nettó) értéket jelenti. Az általános forgalmi adót az adózó az egyesület részére közvetlenül fizeti meg.

 Látvány-csapatsport támogatása esetén az adóhatóság a felajánlott összeg (100 százalék)

 

 •  87,5 százalékának a nyilatkozat(ok)hoz csatolt igazolás(ok) szerinti
  • 99 százalékát a nyilatkozatban megjelölt kedvezményezett,
  • 1 százalékának 1/3-ad részét az EMMI,
  • 1 százalékának 2/3-ad részét az érintett országos sportági szakszövetség,
  12,5 százalékát a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja

részére átutalja.

 

Az adózót az adóelőleg illetve adó terhére felajánlott és az adóhatóság által átutalt összegre tekintettel jóváírás illeti meg. A látvány-csapatsport támogatása esetén azonban az adózó nem jogosult jóváírásra a kiegészítő sportfejlesztési támogatás, valamint az „1 százalékos” összeg után (csak a kedvezményezetteknek átutalt 87,5 százalék 99 százaléka képezi a jóváírás alapját).

 

A jóváírás összege

 • az adóelőleg-felajánlás és adóelőleg-kiegészítésre tekintettel átutalt felajánlás összegének 7,5 százaléka valamint
 • az éves adó terhére tett felajánlás összegének 2,5 százaléka,

 

A jóváírás napja a 2016. adóévi felajánlások esetén 2017. július 1-je. Az adózó a jóváírás összegét egyéb bevételként számolja el, amellyel a társasági adóalap megállapítása során az adózás előtti eredményét csökkenti.

 Amennyiben az adóhatóság által az adóévre vonatkozóan a „80 százalékos korlátot” meghaladó mértékű átutalás történt („túlutalás”), akkor azt az adóhatóság a 80 százalékot meghaladó részt az adóévét követő adóév(ek)re felajánlott összegnek tekinti.

 Egy adott adóévre vonatkozóan az adózónak el kell döntenie, hogy a filmalkotás, az előadó-művészeti szervezet, vagy a látvány-csapatsport támogatása alapján adókedvezményt kíván érvényesíteni, vagy felajánlást tesz.

vissza